พบปลาตายหลายร้อยตัวลอยอยู่ในถังเก็บน้ำดิกาลิปูคูรี ในเมืองกูวาฮาติ การตรวจสอบตัวอย่างปลาที่ตายและแหล่งน้ำที่เก็บรวบรวมได้พบว่าออกซิเจนที่ละลายในถังหมดไปประกอบกับปริมาณสารอินทรีย์ที่สูงทำให้เกิดเหตุการณ์ หลังจากตรวจพบปลาตาย 400 สายพันธุ์ที่แตกต่างกันประมาณ 600 กิโลกรัมในตู้ปลา รัฐมนตรีกระทรวงประมงของรัฐอัสสัม

ปริมาล สุขละบายยะ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และสืบหาสาเหตุเบื้องหลังการเสียชีวิตจำนวนมาก การตายของปลาเกิดจากการที่ระดับออกซิเจนลดลงอย่างกะทันหันและมีปริมาณสารอินทรีย์ในตู้สูง หลังจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่กรมพบว่าการตายของปลาไม่ได้เกิดจากพิษแต่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม นายสุขละบายยะกล่าว กรมฯ ได้เพิ่มระดับออกซิเจนในน้ำโดยการฉีดน้ำผ่านเครื่องสูบน้ำ และสร้างการกระทำของคลื่นผ่านเรือกล ดิกาลีปุคูรีหรือบ่อน้ำยาวในรัฐอัสสัม ซึ่งมีความยาวมากกว่า 500 เมตร ตั้งอยู่ในเขตอัมบารีใจกลางกูวาฮาติ