บริหารจัดการอาคาร: การทดสอบระบบท่อระบายน้ำ หลังจากการเดินท่อระบายน้ำทั่วไปเสร็จแล้ว จะต้องมีการทดสอบเพื่อหารอยรั่วของระบบท่อระบายน้ำเสียก่อนทำการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ และหลังจากติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์เรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการทดสอบดูอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหารอยรั่ว ณ ที่ดักกลิ่นหรืออื่น ๆ โดยปรกติสำหรับอาคารหลายชั้น มักจะนิยมทำการทดสอบทีละชั้นในระหว่างก่อสร้าง ซึ่งจะทำให้ได้ผลงงานดี และสามารถหาตำแหน่งของรอยรั่วได้ง่าย ตลอดจนการซ่อมแซมก็กระทำได้สะดวก การทดสอบอาจจะกระทำได้ 4 แบบ คือ

1.การทดสอบด้วยน้ำ
2. การทดสอบด้วยลมอัด
3. การทดสอบด้วยควัน
4. การทดสอบด้วยการใช้กลิ่น

ในที่นี่จะกล่าวถึงการทดสอบด้วยน้ำ เนื่องจากเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด

การทดสอบด้วยน้ำ
การทดสอบส่วนหนึ่งส่วนใดของท่อระบายน้ำโดยใช้น้ำ มักจะใช้ความดันของน้ำประมาณ 0.3 bar. ขั้นแรกให้อุดช่องเปิดทุกแห่งภายในระบบที่ต้องการทดสอบ แล้วจึงทำการต่อท่อชั่วคราวสำหรับการทดสอบโดยให้ท่อที่ต่อขึ้นชั่วคราวนี้สูงจากระดับท่อที่ต้องการทดสอบ 3 เมตร แล้วจึงใช้สายยางเติมน้ำลงไปในท่อนี้จนเต็ม จากนั้นจึงทิ้งเอาไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ถ้านระดับน้ำในท่อไม่ลดลงก็แสดงว่าไม่มีรอยรั่วในระบบท่อระบายน้ำส่วนที่ทำการทดสอบ ถ้าทำการทดสอบระบายน้ำอาคารสูงพร้อมกันครั้งเดียว ท่อส่วนที่อยู่ต่ำลงมาจะรับแรงดันสูงมากเกินไป ดังนั้นจึงควรทำการแยกทดสอบทีละชั้น